page_banner

habarlar

GPS antennasynyň roly

GPS ulgamlary durmuşymyzda barha giňden ulanylýar, bu GPS antennalarynyň möhüm rolundan aýrylmaz.Aşakdaky GPS antenna öndürijileri size GPS antennalarynyň aýratyn roluny aýdyp berer.

Birinjisi: Hemralary ele almak we emeli hemranyň ýerleşişi baradaky maglumatlary almak, ýagny elektromagnit tolkunlary ýaýratmak we almak üçin ulanylýar.Islendik ýokary ýygylykly zynjyr, doly goralmasa, elektromagnit tolkunlary daş-töweregine ýaýradyp biler ýa-da daş-töwereginden elektromagnit tolkunlaryny köp ýa-da az kabul edip biler.GPS antennalarynyň tapawudyna görä, ony tekiz antennalara we dik antennalara bölmek mümkin.Dik antenna ýyldyzlary gözlemek üçin has güýçli.

Ikinjisi: Hemradan radio signalynyň elektromagnit tolkun energiýasyny kabul ediji elektronika, ýagny energiýa öwrülişi toguna öwüriň.Adatça, ýörite enjamlar ýa-da ulagda oturdylan enjamlar üçin enjam bilen GPS kabul ediji modulyň arasynda köplenç belli bir aralyk bolýar, şonuň üçin hakyky gurşawda 1 metrden gowrak döwülen çyzyk ulanylyp bilner.Feedöne iýmitlendirijiniň signalda köp ýitgisi barlygy sebäpli, bu ýagdaýda diňe işjeň GPS antennalary saýlanyp bilner.

GPS antennasynyň ululygy we görnüşi gaty möhümdir. Sebäbi bu aýratynlyklar antennanyň gowşak GPS signallaryny almak ukybyny kesgitleýär.GPS hemra signaly L1 we L2 bölünýär, ýygylygy degişlilikde 1575.42MHZ we 1228MHZ, olaryň arasynda L1 açyk raýat signaly, signal tegelek polýarizasiýa.Signalyň güýji -166DBM töweregi, bu bolsa birneme gowşak signal.Zerurlyklara görä, antenna bir L1 ýygylygynda ýa-da L1 we L2 iki ýygylykda işlemek üçin döredilip bilner.


Iş wagty: 13-2021-nji dekabry