page_banner

habarlar

Simsiz antennany nädip gurmaly?

Häzirki wagtda simsiz ulgamlar barha meşhurlanýar we esasy komponent simsiz antenna bolup durýar.Sebäbi simsiz antenna simsiz toruň merkezidir we beýleki ähli komponentleriň işlemegi simsiz antenna baglydyr.Belli bir programma üçin antenna saýlanyňyzda, ilki bilen antennanyň ýerleşýän ýeri, ikinjisi bolsa antenanyň nädip gurnalandygydyr.

Bu gün ugrukdyryjy we hemme taraplaýyn antennalaryň dürli gurnama usullary barada içgin pikir alyşarys.

Aşakda köplenç ulanylýan antenna we giriş nokadyny gurmagyň usullary bar:

1. NEMA çatryk gutusyny gurmak

Adatça, giriş nokady ýa-da radio enjamy diwaryň üsti bilen N görnüşli aýal adapterine ýa-da öňünden kesilen kabeliň üsti bilen koaksial ýyldyrym tutujysyna birikdirilýär, soňra bolsa antenna adapterde ýa-da ýyldyrym tutujyda gönüden-göni gurulýar;Bu usul antennany uzakdan gurnamagy hem amala aşyryp biler.

2. Polýus gurmak

Hemme taraplaýyn antennalar bilen berkidilen berkidilen gysgyç berkitmesini ulanyň;Pudagyň antennasy ýokarsynda we aşagynda iki sany gysgyç ulanýar;“Yagi” antennalary we panel antennalary egilmek we egilmek gysyş ulgamyny ulanýarlar.

3. Gapdal diwar gurmak

HGX-UMOUNT antennany binanyň gapdal diwaryna, aýal üçek diwaryna ýa-da gulak asmak üçin ulanyp bolýar.

4. Jübi gurnama

Jübi gurnamasy magnit duralgalary we diwar arkaly NMO ýaly birnäçe warianta bölünýär we CA-AM1RSPA010 ykjam gurnama kabelleri ulanylýar.

5. Penjiräni gurnamak

Sorujy käsäni penjirä gurnap bolýar.

Daşky giriş nokadyny gurmak. Giriş nokady adatça polýus gurnamagy ýa-da diwar gurnamagy kabul edýär;NEMA çatryk gutulary bilen giriş nokatlaryny, köpelýän goragçylary we beýleki enjamlary goramak zerur bolup biler.


Iş wagty: 13-2021-nji dekabry