page_banner

Önümler

Performanceokary öndürijilik 2.4GHz 5GHz WiFi 2 × 2 MIMO ugrukdyryjy panel sektory antennasy

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

• Gödek we howa geçirmeýän

• Gurmak we ulanmak aňsat

• UV çydamly radome

• 0-10 ° aşak düşmek üçin sazlanylýan ýaý

• Integral N-aýal birleşdiriji

• Howanyň ähli işleýşi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Uzak aralyga simsiz ulgamlar üçin 2.4 GHz 5GHz WiFi 2x2 MIMO panel sektory antennasy maslahat berilýär.Bu goşa polýarizasiýa antennasy, WiFi we DSRC amaly programmalary üçin portdan porta ajaýyp izolýasiýa hödürleýär.UV çydamly radome bilen berk we howa geçirmeýän. Oňa 0-dan 10 dereje aşak egilmek üçin sazlanylýan kysmat dakylýar.

High performance 2.4Ghz 5Ghz WiFi 2x2 MIMO directional panel sector antenna (6)
High performance 2.4Ghz 5Ghz WiFi 2x2 MIMO directional panel sector antenna (8)
High performance 2.4Ghz 5Ghz WiFi 2x2 MIMO directional panel sector antenna (7)

Arza

• Nokat-nokat WiFi

• DSRC ulgamy

2.4 GHz 5GHz WiFi 2x2 MIMO panel sektorynyň antennasy esasan aşakdaky böleklerden durýar:

• Radiasiýa bölümi (wibrator)

• Reflektor (esasy plastinka)

• Kuwwat paýlaýyş ulgamy (iýmitlendiriji ulgam)

• Gaplamakdan goramak (radome)

Näme üçin sektor antennasyny saýlamaly we dogry sektor antennasyny nädip saýlamaly?

Adaty bir polýarlaşdyrylan antenna ulanylsa, antennany gurnamak we gurnamak göz öňünde tutulmalydyr we antennany gurmak şertleri (antenna platformasyny giňeltmek üçin diň gurmak zerurlygy) ýoklugy sebäpli iň gowy ýer köplenç terk edilýär.Iki polýarlaşdyrylan antenalar ulanylsa, goşa polýarlaşdyrylan antenalar ýokary gurulmagy we gurnamagy talap etmeýänligi sebäpli, maýa goýumlaryny tygşytlaýan we esasy stansiýalaryň ýerleşişini has amatly edýän diňler gurmak üçin ýer talap etmegiň zerurlygy ýok.Iki polýarizasiýa antennasy ulgamyň polýarizasiýa dürlüligini kabul etmek tehnologiýasyny kabul etmegine mümkinçilik berýär.Principleörelge ± 45 ° polýarizasiýa ugurlarynyň arasyndaky korrelýasiýany ulanmak, ikisiniň arasyndaky korrelýasiýa derejesi dürlüligi kabul etmegiň hilini kesgitleýär.± 45 ° ortogonal polýarizasiýa bolany üçin, dürlüligiň kabul edilmegini netijeli üpjün edip biler.

Polýarizasiýa dürlüliginiň ýokarlanmagy takmynan 5dB bolup, adatça bir polýarlaşdyrylan antennalaryň ulanýan giňişlik dürlüliginden takmynan 2dB ýokarydyr.Mundan başga-da, bir polýarizasiýa antennasynyň giňişlik dürlüligini kabul ediş täsiri, iki kabul ediji antenanyň ýagdaýy bilen baglanyşyklydyr.Oňyn antennanyň örtügi iň gowusydyr we öýjügiň hakyky örtüginiň azalmagyna getirip, kem-kemden iki tarapa-da gowşaýar.Kosmos dürlüligi tehnologiýasynyň ýerine polýarizasiýa dürlüligini ulanmak, dürlüligiň ýokarlanmagynyň antenanyň ýagdaýy bilen hiç hili baglanyşygy ýok we esasy örtük ugry bilen gyrasy arasyndaky tapawut gaty az (bu tapawut ± 45 ° ortogonal täsiriň ýaramazlaşmagy sebäpli ýüze çykýar) şöhlelenme ýüzüniň giňligine), şonuň üçin täsirli bolup biler, gapagy üpjün etmek üçin gyradaky kabul edişligi gowulandyryň.

Önümiň spesifikasiýasy

Antenna görnüşi

WIFI açyk antenna

Model belgisi

SXW-WIFI-WM7

Quygylyk aralygy

2400-2490MHz /

Zolak giňligi -MHz

90MHz

Gazanmak

16DBI

VSWR

.51.5

Impedans

50 ohm

Gorizontal şöhle

60 ° keseligine

Dik şöhle

14 ° Dik

Polýarizasiýa görnüşi

Dik

Iň ýokary giriş güýji

100W

Gurmak ýoly

Polýus gurnamak

Reňk

Ak ýa-da çal

Gurnama polýusynyň diametri

Ø30 ~ Ø50mm

Radiasiýa

Ugurly

Ningyldyrymdan goramak

DC topragy

Material

BÖLÜM

Ölçegleri-mm

600mm

Windeliň tizligi

180m / s

Kabel görnüşi

5 metrlik RG58 kabeli (has uzyn ýa-da gysga bolup biler)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň