page_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Şençzhenen Sensewell Technology Co., Ltd., RF antennasynda, RF kabelinde, RF birleşdirijisinde ýöriteleşen hünärmen öndüriji.Biz VHF, UHF, RFID, GPS, GSM, CDMA, 3G, 4G LTE, WIFI / WIMAX antenna, SMA / SMB / BNC / MCX / MMCX / TNC / N görnüşli birleşdiriji we simsiz telekom üçin kabel öndürýän RF çözgüt hünärmeni, IoT maşyn-maşyn önümçilik çözgüdi we maglumat aragatnaşygy.

Önümçiligimiz we synaglarymyz üçin häzirki zaman in engineeringenerçilik gurallaryna eýe bolduk.Mysal üçin: HP / Agilent wektor tor analizatorlary, SUMMITEK intermodulýasiýa synag gurallary, antenna uzak meýdan awtomatiki ölçeg ulgamy, Mikrotolkun synag kamerasy, Agilent ýygylyk spektr analizatory.

Satyn alma, önümçilik, synag, satuw we satuwdan soňky çig mal ISO9001 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyna gözegçilik edilýär.

company image-02
our Team

Biziň wezipämiz

Simsiz birikmeleri has ýönekeý we has täsirli etmek.

Dürli müşderileriň simsiz IoT enjamlary üçin ýokary öndürijilikli we tygşytly simsiz antenna, kabel we birleşdiriji hödürläň.

Biziň hödürleýän zatlarymyz

sheji

Dizaýny we özleşdirmäni kabul ediň

Köp önümi belli bir ýygylyga ýa-da geçirijilik giňligine sazlap bilýär.

xinjiabi

Çykdajyly we ýokary öndürijilikli RF önümi

Müşderilere uzak möhletleýin peýdalary bermäge we wepaly müşderi gatnaşyklaryny saklamaga üns berýäris.

service

Ajaýyp gaýdyp geliş we alyş-çalyş hyzmaty

Hil biziň medeniýetimizdir, hile bolan çemeleşmämizde elimizden gelenok.Her önüm iberilmezden ozal synagdan geçirildi..Eri gelende aýtsak, bizde uly gaýdyp geliş syýasaty bar.Antennalarymyz mugt alyş-çalyş bilen 1 ýyl kepillik berýär.

Gymmatlyklarymyz

Innowasiýa

Innowasiýa dizaýny, innowasiýa pikirlenişi ýaly innowasiýa çözgütlerini talap edýäris.

Jogapkärçilik

Sensewell daşky gurşaw aňyna, Sosial jogapkärçilige uly ähmiýet berýär.Jemgyýetimizi işjeň ýagdaýda yzyna gaýtarmak üçin önümimizi ulanarys.Şahsy durmuşyňyzy has amatly we ygtybarly ediň.

Gumanizm

Her bir işgäriň ösüşine ýokary baha berýäris.Biziň pikirimizçe, olar diňe bir şahsyýet däl, eýsem bir topar we maşgala.Adamlara gönükdirilen bizi has öňe gitmäge mejbur edip biler.

Üstünligimiz

Tejribämiz

Simsiz we IoT bazarynda önüm dizaýnynyň 10 ýyldan gowrak tejribesi bilen.Müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazandyk.Müşderileriň islegleri, öňe gitmäge mejbur edýän sebäp we bahadyr.

Hyzmatymyz

Müşderilerimiziň dürli talaplary üçin dürli we ýöriteleşdirilen dizaýnlary hödürleýän berk we ynamdar üpjünçi.Aragatnaşyk ulgamlarynyň köpüsi üçin önümleri dizaýn etmek we ösdürmek üçin doly ukybymyz, tejribämiz we tejribämiz bar.Şeýle hem, dürli öndürijiler üçin OEM edýäris we müşderileriň isleglerine görä täze önümleri öndürip bileris.

Logotip ýa-da bellik aýratynlaşdyrylyp bilner.

1 ýyl kepillik

Biziň hilimiz

Productshli önümlerimiz müşderä iberilmezden ozal hilini üpjün etmek üçin spesifikasiýalara garşy doly synagdan geçirilýär.

Antennalaryň hemmesini özümiz düzýäris we öndürýäris.Antennalaryň oňat işlemegine kepil geçmek üçin, QC işgärleri önümçiligiň her bir döwründe, gelýän çig maldan taýýar önümlere çenli şol bir wagtyň özünde ähli önümler iberilmezden ozal iki gezek barlanýar.

Antenna önümlerimiziň hemmesi ISO9001 standartlaryna laýyk gelýän hil standartlarymyzdan we spesifikasiýalarymyzdan geçýär.

Dolandyryş ulgamy we önümi tassyklamak:

ISO9001: 2008 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy

ISO14001: 2004 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy

ROHS laýyk